Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 516 kết quả
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G de Vries
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.23
 
Ruthenium in organic synthesis
Tác giả: Shunʼichi Murahashi
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.05632
 
Polymer synthesis
Tác giả: Y Furusho
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Synthesis of carbon-phosphorus bonds
Tác giả: Robert Engel, JaimeLee Iolani Cohen
Xuất bản: Boca Raton FL: CRS Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.07
 
Aromatic chemistry
Tác giả: John D Hepworth, David R Waring, Michael J Waring
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.6
 
Organic chemistry
Tác giả: Jonathan Clayden
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
The organic chem lab survival manual : a student's guide to techniques
Tác giả: James W Zubrick
Xuất bản: New York: Wiley, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Mechanisms in advanced organic chemistry [electronic resource]
Tác giả: R P Narain
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Spectroscopy of Rubbers and Rubbery Materials [electronic resource]
Tác giả: Victor M Litvinov, Prajnaparamita De
Xuất bản: Shrewsbury: iSmithers Rapra Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.8426045
 
Rubberlike Elasticity [electronic resource] : A Molecular Primer
Tác giả: James E Mark, Bu Erman
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục