Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 427 kết quả
Introduction to digital signal processing and filter design
Tác giả: Belle A Shenoi
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Geomicrobiology
Tác giả: Henry Lutz Ehrlich
Xuất bản: New York: M Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Bioaugmentation, biostimulation and biocontrol
Tác giả: Ramesh Chander Kuhad, Nagina Parmar, Ajay Singh
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.1757
 
Principles of molecular virology
Tác giả: Alan Cann
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.2
 
Microbiology, Fifth Edition
Tác giả: Lansing M Prescott
Xuất bản: : McgrawHill ScienceEngineeringMath, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Foundations in Microbiology W/ Microbes in Motion 3 CD-ROM & OLC Password Card
Tác giả: Kathleen Park Talaro, Arthur Talaro
Xuất bản: : McgrawHill ScienceEngineeringMath, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
PGPR biocontrol and biofertilization
Tác giả: Zaki A Siddiqui
Xuất bản: : Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (rar)
ddc:  579.3163
 
Microbial glycobiology : structures, relevance and applications
Tác giả: Patrick J Brennan, Otto Holst, Mark von Itzstein, Anthony P Moran
Xuất bản: London: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.165
 
Microbiological applications : laboratory manual in general microbiology
Tác giả: Harold J Benson
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.078
 
Laboratory exercises in organismal and molecular microbiology
Tác giả: Steve K Alexander, Mary Jane Niles, Dennis Strete
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.078
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục