Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Foundations of algorithms using C++ pseudocode
Tác giả: Richard E Neapolitan, Kumarss Naimipour
Xuất bản: Sudbury: Jones and Bartlett, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  518.1
 
Sequence analysis in a nutshell : a guide to tools and databases
Tác giả: Scott Markel, Darryl Leon
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  572.8633
 
Mapping Hacks
Tác giả: Rich Gibson, Schuyler Erle, Jo Walsh
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  526
 
Analyzing Business Data with Excel
Tác giả: Gerald Knight
Xuất bản: kd: Reilly Media Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  519.50285536
 
Web mapping illustrated
Tác giả: Tyler Mitchell
Xuất bản: Beijing Farnham: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  526
 
Developing feeds with RSS and Atom
Tác giả: Ben Hammersley
Xuất bản: Beijing Cambridge: OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  539
 
Astronomy Hacks
Tác giả: Robert Bruce Thompson
Xuất bản: : OReilly, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  522
 
DNA : the secret of life
Tác giả: James D Watson, Andrew Berry
Xuất bản: New York: Alfred A Knopf, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  576.5
 
Dictionary of biochemistry and molecular biology
Tác giả: J Stenesh
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  574.192
 
Statistics Hacks
Tác giả: Bruce Frey
Xuất bản: : OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  519.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục