Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: John Marmysz
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
Discovering psychology : the science of mind
Tác giả: John T Cacioppo, Laura Freberg
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Wadsworth, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Motivation : theory, research and application
Tác giả: Herbert L Petri, John M Govern
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.8
 
Cognitive psychology
Tác giả: Robert J Sternberg, Jeffery Scott Mio, Karin Sternberg
Xuất bản: Belmont CA: WadsworthCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Logic and contemporary rhetoric : the use of reason in everyday life
Tác giả: Nancy Cavender
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Psychology : a journey
Tác giả: Dennis Coon, John O Mitterer
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology : modules for active learning
Tác giả: Dennis Coon, John O Mitterer
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Introduction to psychology
Tác giả: James W Kalat
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Research methods for the behavioral sciences
Tác giả: Frederick J Gravetter, Lori-Ann B Forzano
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning 2012 Wadsworth Cengage Learning 2012, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.721
 
Theories of human learning : what the old man said
Tác giả: Guy R Lefrançois
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.15
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục