Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
Chemistry
Tác giả: Kenneth W Whitten
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
The Challenge of effective speaking
Tác giả: Verderber F Rudolph
Xuất bản: Belmont CA: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.51
 
Introduction to private security
Tác giả: Kären M Hess
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.289
 
Organic chemistry : a short course
Tác giả: David J Hart
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont CA: Cengage BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Fundamentals of analytical chemistry
Tác giả: Douglas A Skoog
Xuất bản: Belmont CA: Cengage BrooksCole, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Logic and contemporary rhetoric : the use of reason in everyday life
Tác giả: Nancy Cavender
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Calculus
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: John Marmysz
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
College algebra : concepts & contexts
Tác giả: James Stewart, Phyllis Panman, Lothar Redlin, Saleem Watson
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục