Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 389 kết quả
Fundamentals of Wavelets [electronic resource] : Theory, Algorithms, and Applications
Tác giả: Jaideva C Goswami, Andrew K Chan
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Engineering Mathematics Pocket Book [electronic resource]
Tác giả: John Bird
Xuất bản: Hoboken: Taylor and Francis, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Introduction to Experimental Biophysics [electronic resource] : Biological Methods for Physical Scientists
Tác giả: Jay Nadeau
Xuất bản: Hoboken: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.40724
 
Biostatistics a computing approach
Tác giả: Stewart Anderson
Xuất bản: Hoboken: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.15195
 
Beginning partial differential equations
Tác giả: Peter V O'Neil
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Microbiology for dummies
Tác giả: Jennifer C Stearns, Julie Kaiser, Michael G Surette
Xuất bản: Hoboken: For Dummies a Wiley brand, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Essentials of Computational Electromagnetics [electronic resource]
Tác giả: Xin-Qing Sheng, Wei Song
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.0285
 
Advances in photochemistry. Vol. 29.Vol. 29
Tác giả: Douglas C Neckers
Xuất bản: Hoboken: John wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Surfactant science and technology
Tác giả: Drew Myers
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Statistics II for dummies [electronic resource]
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục