Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Encyclopedia of Greco-Roman mythology
Tác giả: Mike Dixon-Kennedy
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Shamanism : an encyclopedia of world beliefs, practices, and culture
Tác giả: Eva Jane Neumann Fridman, Mariko Namba Walter
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Holy people of the world : a cross-cultural encyclopedia
Tác giả: Phyllis G Jestice
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
Encyclopedia of love in world religions
Tác giả: Yudit Kornberg Greenberg
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205
 
Pilgrimage : from the Ganges to Graceland : an encyclopedia
Tác giả: Linda Kay Davidson, David M Gitlitz
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  291.3
 
Satanism today : an encyclopedia of religion, folklore, and popular culture
Tác giả: James R Lewis
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.4
 
Art and architecture of the world's religions
Tác giả: Leslie Ross
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood PressABCCLIO, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  203
 
Encyclopedia of creation myths
Tác giả: David Adams Leeming, Margaret Adams Leeming
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1994
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (chm)
ddc:  291.2403
 
American Indian religious traditions : an encyclopedia
Tác giả: Suzanne J Crawford O'Brien, Dennis F Kelley
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299.73
 
Krishna's other song : a new look at the Uddhava Gita
Tác giả: Steven Rosen
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Praeger, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  294.5925
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục