Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Psychology : themes & variations
Tác giả: Wayne Weiten
Xuất bản: Belmont Calif: WadsworthCengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Fundamentals of organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont Calif: BrooksCole, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Nutrition : concepts & controversies
Tác giả: Frances Sizer Webb, Eleanor Noss Whitney
Xuất bản: Belmont Calif: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
The ultimate scholarship book : billions of dollars in scholarships, grants, and prizes
Tác giả: Gen Tanabe, Kel Tanabe
Xuất bản: Belmont Calif: SuperCollege, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.3402573
 
Organic chemistry
Tác giả: Joseph M Hornback
Xuất bản: Belmont Calif: Brooks Cole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Fundamentals of analytical chemistry
Tác giả: Douglas A Skoog, William J Vining
Xuất bản: Belmont Calif: ThomsonBrooksCole, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Horizons : exploring the universe
Tác giả: Michael A Seeds, Dana E Backman
Xuất bản: Belmont Calif: BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Study guide and solutions manual : organic chemistry, a short course, thirteenth edition
Tác giả: David J Hart, Harold Hart
Xuất bản: Belmont Calif: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Principles of modern chemistry
Tác giả: David W Oxtoby, Alan Campion, H P Gillis
Xuất bản: Belmont Calif: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Organized crime
Tác giả: Howard Abadinsky
Xuất bản: Belmont Calif: WadsworthCengage Learning, c2010
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục