Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
SAS/STAT 9. 2 User's Guide [ressource électronique] : The LOGISTIC Procedure (Book Excerpt)
Tác giả:
Xuất bản: Cary: SAS Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.536
 
SAS 9.1 companion for UNIX environments
Tác giả:
Xuất bản: Cary: SAS, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.43
 
SAS 9.1 companion for Windows
Tác giả: Institute SAS
Xuất bản: Cary: SAS, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.43
 
SAS/GRAPH 9.1 Reference, Volumes I and II
Tác giả: Institute SAS
Xuất bản: Cary: SAS, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.55
 
Moving and Accessing SAS 9.1 Files
Tác giả: Institute SAS
Xuất bản: Cary: SAS, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.43676
 
SAS 9.1.3 ETL Studio : User's Guide
Tác giả: Institute SAS
Xuất bản: Cary: SAS, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.74
 
SAS and Hadoop Technology [electronic resource] : Overview
Tác giả: Sas Institute
Xuất bản: Cary: SAS Institute, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.55
 
Step-by-step programming with base SAS software
Tác giả:
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Logistic regression using the SAS system : theory and application
Tác giả: Paul David Allison
Xuất bản: Cary NC: SAS Institute, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
SAS 9.1.3 Language Reference : concepts
Tác giả: Catherine Paquet, Warren Saxe
Xuất bản: Cary NC: SAS Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục