Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The forests handbook
Tác giả: Julian Evans
Xuất bản: Oxford Malden MA USA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.75
 
Symptoms in the pharmacy : a guide to the management of common illness
Tác giả: Alison Blenkinsopp, Paul Paxton
Xuất bản: Oxford Malden MA USA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Paediatric radiography
Tác giả: Maryann Hardy, Stephen Boynes
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Introduction to enzyme and coenzyme chemistry
Tác giả: Tim Bugg
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Sea ice : an introduction to its physics, chemistry, biology, and geology
Tác giả: Gerhard Dieckmann, David N Thomas
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.343
 
The horse in motion
Tác giả: Sarah Pilliner, Zoe Davies, Samantha Elmhurst
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.1089276
 
Highway engineering
Tác giả: Martin Rogers
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  625.7
 
Clinical examination of farm animals
Tác giả: Peter G G Jackson, Peter D Cockcroft
Xuất bản: Oxford UK Malden MA USA: Blackwell Science, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.0896075
 
1

Truy cập nhanh danh mục