Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
31-40 trong số 155 kết quả
Audio and hi-fi handbook [electronic resource]
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.389
 
Practical electronics handbook
Tác giả: Ian Robertson Sinclair
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Understanding automotive electronics
Tác giả: William B Ribbens, Norman P Mansour
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Electronics : circuits and systems
Tác giả: O N Bishop
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Wi-Fi Telephony : Challenges and Solutions for Voice over WLANs: Challenges and Solutions for Voice Over WLANs
Tác giả: Praphul Chandra, David Lide
Xuất bản: : Newnes, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.69
 
Embedded microprocessor systems
Tác giả: Ball Stuart R
Xuất bản: : Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Open-source robotics and process control cookbook
Tác giả: R W Edwards Lewin A
Xuất bản: : Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Engineering Mathematics
Tác giả: John Bird
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Statistics and Probability for Engineering Applications with Microsoft Excel
Tác giả: W J Decoursey
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0015195
 
Mathematics for Electrical Engineering and Computing
Tác giả: Mary Attenborough
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 

Truy cập nhanh danh mục