Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Fast facts : renal disorders [electronic resource]
Tác giả: Ajay Singh, Jeremy Levy, Charles Pusey
Xuất bản: Oxford UK: Health Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.61
 
Skin deep : a mind/body program for healthy skin
Tác giả: Ted A Grossbart, Carl Sherman
Xuất bản: Santa Fe NM: Health Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.508
 
Fast facts : liver disorders [electronic resource]
Tác giả: Thomas Mahl, John O'Grady
Xuất bản: Abingdon Oxford: Health Press Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.362
 
HFMA's introduction to hospital accounting
Tác giả: Michael Nowicki, Steven H Berger
Xuất bản: ChicagoIL: Health Administration Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
The healthcare quality book : vision, strategy, and tools
Tác giả: Elizabeth R Ransom
Xuất bản: Chicago: Health Administration Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.11068
 
Health policy issues : an economic perspective
Tác giả: Paul J Feldstein
Xuất bản: Chicago: Health Administration Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.473621
 
The tracks we leave : ethics & management dilemmas in healthcare
Tác giả: Frankie Perry
Xuất bản: Chicago IL: Health Administration Press, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  174.2
 
Fast Facts
Tác giả: Rudolph M Navari, Bernardo L Rapoport
Xuất bản: Oxford: Health Press Limited, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.58
 
Marketing health services
Tác giả: Richard K Thomas
Xuất bản: Chicago Arlington VA: Health Administration Press AUPHA Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Marketing health services
Tác giả: Richard K Thomas
Xuất bản: Chicago Arlington VA: Health Administration Press AUPHA Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1068
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục