Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Microsoft Windows PowerShell programming for the absolute beginner
Tác giả: Jerry Lee Ford
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Computer programming for teens
Tác giả: Mary Farrell
Xuất bản: Boston Mass: Thomson Course Technology PTR, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
Maran illustrated weight training
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.713
 
Truth, lies, and online dating : secrets to finding romance on the internet
Tác giả: Terry Ulick, Alyssa Wodtke
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.730285
 
Laptop music power! : the comprehensive guide
Tác giả: John Von Seggern
Xuất bản: nt: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  786.76
 
Roland vs recorder power! : the comprehensive guide
Tác giả: Chris Skelnik, Karl Frick, Vince Gibbs
Xuất bản: nt: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.1
 
Maran illustrated windows xp 101 hot tips
Tác giả: Ruth Ruth Maran, Kelleigh Johnson, MaranGraphics
Xuất bản: Mississauga Ontario: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Mastering digital SLR photography
Tác giả: Busch David D
Xuất bản: : Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Microsoft Access VBA programming for the absolute beginner
Tác giả: Vine Michael A
Xuất bản: : Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Microsoft Excel VBA programming for the absolute beginner
Tác giả: Duane Birnbaum
Xuất bản: : Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục