Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Marine ornamental species aquaculture
Tác giả: Ricardo Calado
Xuất bản: West Sussex: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Bioinformatics in aquaculture : principles and methods
Tác giả: Zhanjiang Liu
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.330285
 
Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability
Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ USA: John Wiley Sons Ltd, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Aquaculture ecosystems : adaptability and sustainability
Tác giả: Saleem Mustafa, Rossita Shapawi
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Selective breeding in aquaculture : an introduction
Tác giả: Trygve Gjedrem, Matthew Baranski
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Diseases and disorders of finfish in cage culture
Tác giả: D W Bruno, P T K Woo
Xuất bản: Wallingford Oxfordshire UK: CAB International, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Diseases and disorders of finfish in cage culture
Tác giả: D W Bruno, P T K Woo
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.3
 
Recent Advances in Fish Farms
Tác giả: Faruk Aral, Faruk Aral, Zafer Doğ, Zafer Doğ
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Emerging Technologies, Environment and Research for Sustainable Aquaculture
Tác giả: Qian Lu, Qian Lu, Mohammad Serajuddin, Mohammad Serajuddin
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.8
 
Salmon Aquaculture
Tác giả: Qian Lu, Qian Lu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.3755
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục