Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Handbook of Motivation at School. [electronic resource]
Tác giả: Kathryn Wentzel, Allan Wigfield
Xuất bản: Hoboken: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370.154
 
International Research Handbook on Values Education and Student Wellbeing elektronisk ressurs
Tác giả: Terence Lovat, Neville Clement, Ron Toomey
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370.114
 
Handbook on measurement, assessment, and evaluation in higher education
Tác giả: Charles Secolsky, D Brian Denison
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  378.166
 
The cheater's handbook
Tác giả: Bob Corbett
Xuất bản: : ReganBooks, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Second International Handbook of Educational Change [electronic resource]
Tác giả: Andy Hargreaves, Michael Fullan, David Hopkins, Ann Lieberman
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  370
 
Higher education : handbook of theory and research. Volume 24
Tác giả: John C Smart
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  378.73
 
Handbook of the sociology of medical education Caragh Brosnan, Bryan S. Turn
Tác giả: Brosnan, Turner
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  W 18
 
The Wiley handbook of early childhood development programs, practices, and policies
Tác giả: Elizabeth Votruba-Drzal
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  372.21
 
International handbook of research in medical education [electronic resource]
Tác giả: David Newble, Geoffrey R Norman, C van der Vleuten
Xuất bản: Dordrecht Boston: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
Handbook of moral behavior and development
Tác giả: Jacob L Gewirtz, William M Kurtines
Xuất bản: Hillsdale NJ: L Erlbaum, 1991
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.25
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục