Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Artificial intelligence : a guide to intelligent systems
Tác giả: Michael Negnevitsky
Xuất bản: Harlow England New York: Pearson Education, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.33
 
Zend Studio for Eclipse developer's guide [electronic resource]
Tác giả: Peter MacIntyre, Ian Morse
Xuất bản: Indianapolis Ind: Pearson Education, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.76
 
Windows PowerShell in action
Tác giả: Bruce Payette
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Asking questions in biology : a guide to hypothesis testing, experimental design and presentation in practical work and ...
Tác giả: C J Barnard, Francis S Gilbert, Peter K McGregor
Xuất bản: Harlow England: Pearson Education Limited, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.24
 
Dependency injection : design patterns using spring and guice
Tác giả: Dhanji R Prasanna
Xuất bản: Greenwich CT London: Manning Pearson Education distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
Data structures for game programmers
Tác giả: Ron Penton
Xuất bản: Rocklin Calif London: Premier Pearson Education distributor, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
AspectJ in action : enterprise AOP with Spring
Tác giả: Ramnivas Laddad
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Java persistence with Hibernate
Tác giả: Christian Bauer, Christian Bauer, Gavin King
Xuất bản: Greenwich Conn London: Manning Pearson Education distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Brilliant coaching : how to be a brilliant coach in your workplace
Tác giả: Julie Starr
Xuất bản: United Kingdom New York: Pearson Education Limited, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
1

Truy cập nhanh danh mục