Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 304 kết quả
1001 ways to stay young naturally
Tác giả: Susannah Marriott
Xuất bản: New York: DK Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.68
 
Aging : theories and potential therapies
Tác giả: Joseph Panno
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.67
 
Aging : theories and potential therapies
Tác giả: Joseph Panno
Xuất bản: New York NY: Facts on File, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.67
 
Handbook of the biology of aging
Tác giả: Steven N Austad, Edward J Masoro
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  571.878
 
Aging research in yeast
Tác giả: Michael Breitenbach, S Michal Jazwinski, Peter Laun
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.562
 
The aging skeleton
Tác giả: John P Bilezikian, Julie Glowacki, Clifford J Rosen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.7
 
Contemporary Perspectives on Ageism [electronic resource]
Tác giả: Liat Ayalon, Clemens Tesch-Römer
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  305.26
 
Aging 08/09
Tác giả: Harold Cox
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Contemporary Learning Series, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  305.26
 
A means to an end : the biological basis of aging and death
Tác giả: William R Clark
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.67
 
Handbook of theories of aging
Tác giả: Vern L Bengtson, K Warner Schaie
Xuất bản: New York: Springer Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  305.26072
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục