Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Distant speech recognition
Tác giả: Matthias W�eolfel, John McDonough
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.454
 
The art and business of speech recognition : creating the noble voice
Tác giả: Blade Kotelly
Xuất bản: Boston: AddisonWesley, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  384.64
 
Techniques for noise robustness in automatic speech recognition
Tác giả: Bhiksha Raj, Rita Singh, Tuomas Virtanen
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.454
 
Automatic speech and speaker recognition : large margin and kernel methods
Tác giả: Samy Bengio, Joseph Keshet
Xuất bản: Chichester UK: J Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.454
 
Robust automatic speech recognition : a bridge to practical applications
Tác giả: Li Deng, Yifan Gong, Reinhold Haeb-Umbach, Jinyu Li
Xuất bản: UK: Elsevier, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.54
 
Speech separation by humans and machines
Tác giả: Pierre Divenyi
Xuất bản: Norwell Mass: Kluwer Academic Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.15
 
Pro Microsoft Speech Server 2007 : developing speech enabled applications with .NET
Tác giả: Michael D Dunn
Xuất bản: Berkeley Calf: Apress, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Fundamentals of speaker recognition [electronic resource]
Tác giả: Homayoon Beigi
Xuất bản: New York: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.454
 
Speech processing for IP networks : Media Resource Control Protocol (MRCP)
Tác giả: Dave Burke
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.454
 
Constructive dialogue modelling : speech interaction and rational agents
Tác giả: Kristiina Jokinen
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.019
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục