Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Ultra wideband systems with MIMO
Tác giả: Thomas Kaiser, Feng Zheng
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.382
 
Ultra wideband : circuits, transceivers and systems
Tác giả: Ranjit Gharpurey, Peter Kinget
Xuất bản: New York: Springer ScienceBusiness Media, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3821
 
Broadband Optical Access Networks and Fiber-to-the-Home : Systems Technologies and Deployment Strategies
Tác giả: Chinlon Lin
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.64
 
Broadband Powerline Communications - Network Design
Tác giả: Halid Hrasnica, Abdelfatteh Haidine, Ralf Lehnert
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3823
 
Broadband telecommunications technologies and management
Tác giả: Riaz Esmailzadeh
Xuất bản: Chichester West Sussex New York: John Wiley, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
Physics of multiantenna systems and broadband processing
Tác giả: Tapan Sarkar, Santana Burintramart, Eric L Mokole, Magdalena Salazar-Palma
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Skype for Dummies
Tác giả: Loren Abdulezer, Susan Abdulezer, Howard Dammond
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3850285
 
Broadband signalling explained
Tác giả: Dick Knight
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, c2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38216
 
Wireless broadband networks
Tác giả: David Tung Chong Wong
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Building broadband networks
Tác giả: Marlyn Kemper Littman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục