Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2338 kết quả
Absolute beginner's guide to computer basics
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Absolute beginner's guide to computer basics
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004
 
Taking Your iPod touch to the Max [electronic resource]
Tác giả: Erica Sadun
Xuất bản: Berkeley CA: Apress Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 
Windows XP for dummies : quick reference
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Laptops just the steps for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
iPAQ for dummies
Tác giả: Brian Underdahl
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Quantum Computing Explained
Tác giả: David McMahon
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc2008,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.1
 
Laptops & tablets for seniors for dummies
Tác giả: Nancy Muir
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160846
 
Laptops just the steps for dummies(r)
Tác giả: Ryan Williams
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Laptops for dummies : quick reference
Tác giả: Corey Sandler
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục