Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 85 kết quả
Partial differential equations
Tác giả: Emmanuele DiBenedetto
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
Principles of partial differential equations
Tác giả: A I Komech, Andrew Komech
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Introduction to Partial Differential Equations
Tác giả: Aslak Tveito, Ragnar Winther
Xuất bản: : Springer, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.353
 
An introduction to partial differential equations
Tác giả: Yehuda Pinchover, Jacob Rubinstein
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Introduction to partial differential equations
Tác giả: Yehuda Pinchover, Jacob Rubinstein
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Partial differential equations
Tác giả: Jürgen Jost
Xuất bản: New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.353
 
Partial differential equations
Tác giả: Jeffrey Rauch
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.353
 
Beginning partial differential equations
Tác giả: Peter V O'Neil
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Stochastic partial differential equations and applications
Tác giả: Giuseppe Da Prato, L Tubaro
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Partial differential equations and Mathematica
Tác giả: Prem K Kythe, Pratap Puri, Michael R Schäferkotter
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.353
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục