Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 329 kết quả
Differential and integral equations
Tác giả: P J Collins
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
Stochastic versus deterministic systems of differential equations
Tác giả: G S Ladde, M Sambandham
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
Difference equations : an introduction with applications
Tác giả: Walter G Kelley, Allan C Peterson
Xuất bản: San Diego: HarcourtAcademic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
The theory of differential equations : classical and qualitative
Tác giả: Walter G Kelley, Allan C Peterson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
Functional equations in applied sciences
Tác giả: Enrique Castillo, Iglesias Andrés, Maria Reyes Ruiz-Cobo
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515/.75
 
The theory of differential equations [electronic resource] : classical and qualitative
Tác giả: Walter G Kelley, Allan C Peterson
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
Exponential Diophantine Equations [electronic resource]
Tác giả: T N Shorey, R Tijdeman
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.74
 
Differential equations : linear, nonlinear, ordinary, partial
Tác giả: A C King, S R Otto
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Differential equations
Tác giả: Paul Blanchard, Robert L Devaney, Glen R Hall
Xuất bản: Australia: Thomson BrooksCole, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
Ordinary differential equations with applications to mechanics [electronic resource]
Tác giả: Mircea V Soare, P P Teodorescu, Ileana Toma
Xuất bản: Dordrecht The Netherlands: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục