Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
The universal force
Tác giả: L A Girifalco
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Gravity from the Ground Up [electronic resource] : An Introductory Guide to Gravity and General Relativity
Tác giả: Bernard Schutz
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Gravitation,
Tác giả: Charles W Misner
Xuất bản: : Princeton University Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531.14
 
Gravitation and cosmology: principles and applications of the general theory of relativity
Tác giả: Steven Weinberg
Xuất bản: New York: Wiley, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.11
 
Gravitation and spacetime
Tác giả: Hans C Ohanian, Remo Ruffini
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  531.1
 
The Role of Gravitation in Physics: Report from the 1957 Chapel Hill Conference
Tác giả: Cécile M DeWitt (ed), Dean Rickles (ed)
Xuất bản: Berlin: Edition Open Access, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.11
 
Canonical quantum gravity : fundamentals and recent developments
Tác giả: Francesco Cianfrani, Orchidea Maria Lecian, Matteo Lulli, Giovanni Montani
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.143
 
Gravity's arc : the story of gravity, from Aristotle to Einstein and beyond
Tác giả: David J Darling
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531.14
 
Postprincipia : Gravitation for Physicists and Astronomers
Tác giả: Peter Rastall
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Spacetime, geometry and gravitation
Tác giả: Pankaj Sharan
Xuất bản: Basel Boston New Delhi: Birkhauser Hindustan Book Agency, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục