Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Practical ship hydrodynamics [electronic resource]
Tác giả: Volker Bertram
Xuất bản: Oxford: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.81
 
The dynamics of marine craft : maneuvering and seakeeping
Tác giả: Edward M Lewandowski
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.81
 
Marine rudders and control surfaces : principles, data, design and applications [electronic resource]
Tác giả: Anthony F Molland, Stephen R Turnock
Xuất bản: Amsterdam London: ElsevierButterworthHeinemann, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.862
 
Offshore mechanics : structural and fluid dynamics for recent applications
Tác giả: Madjid Karimirad, Constantine Michailides, Ali Nematbakhsh
Xuất bản: Hoboken NJ USA: Wiley, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Offshore mechanics : structural and fluid dynamics for recent applications
Tác giả: Madjid Karimirad, Constantine Michailides, Ali Nematbakhsh
Xuất bản: Hoboken NJ USA: Wiley, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Marine hydrodynamics
Tác giả: J N Newman
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1977
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  623.8144
 
Hydrodynamics of estuaries
Tác giả: Björn Kjerfve
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, c1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.4609
 
Pipeflow analysis
Tác giả: David Stephenson
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Pipeline design for water engineers
Tác giả: David Stephenson
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.1
 
Aero-hydrodynamics of sailing
Tác giả: Czesław A Marchaj
Xuất bản: London: Adlard Coles Nautical, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục