Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Planet Mars : story of another world
Tác giả: François Forget, Ph Lognonné, Franc Costard
Xuất bản: Berlin New York Chichester UK: Springer In association with Praxis Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.43
 
Planet Mars : story of another world
Tác giả: François Forget, Ph Lognonné, Franc Costard
Xuất bản: ChickesterUK: Praxis Publishing Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.43
 
Water on Mars and life
Tác giả: Tetsuya Tokano
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.48099923
 
Rosso Marte : la grande avventura dell'uomo nello spazio
Tác giả: Giovanni Caprara
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Imagining Mars : a literary history
Tác giả: Robert Crossley
Xuất bản: Middletown Conn: Wesleyan University Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809
 
Mars
Tác giả: Ben Bova
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Martian knightlife
Tác giả: James P Hogan
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Landscapes of Mars : a visual tour
Tác giả: Gregory L Vogt
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.43
 
Working on Mars : voyages of scientific discovery with the Mars exploration rovers
Tác giả: William J Clancey
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.43543
 
The Martians
Tác giả: Kim Stanley Robinson
Xuất bản: London: Voyager, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục