Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Mobile commerce
Tác giả: Brian E Mennecke, Troy J Strader
Xuất bản: Hershey Pa: Idea Group Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
E-commerce and M-commerce technologies
Tác giả: P Candace Deans
Xuất bản: Hershey: IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Mobile commerce applications
Tác giả: Shi Nansi
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.872
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.14203
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381/.14203
 
Encyclopedia of mobile computing and commerce
Tác giả: David Taniar
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16503
 
Mobile commerce application development
Tác giả: Lei-da Chen, Skelton Gordon W
Xuất bản: : IRM Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Advances in Mobile Commerce Technologies
Tác giả: Ee-Peng Lim, Keng Siau
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.38221
 
Advances in security and payment methods for mobile commerce
Tác giả: Wen Chen Hu
Xuất bản: Hershey: Idea Group Publishing, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục