Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
The Napoleonic Wars (4) : the fall of the French imperium 1813-1815
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.27
 
The Napoleonic Wars: the empires fight back, 1808-1812
Tác giả: Todd Fisher
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.27
 
The Russian army of the Napoleonic Wars Equipment History
Tác giả: Philip J Haythornthwaite
Xuất bản: London: Osprey, 1987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8
 
The Austro-Hungarian army of the Napoleonic wars
Tác giả: Albert Seaton
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1973
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The French Wars, 1792-1815
Tác giả: Charles J Esdaile
Xuất bản: London: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.04
 
Trafalgar : countdown to battle 1803-1805
Tác giả: Alan Schom
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.25
 
The encyclopedia of the French revolutionary and Napoleonic Wars : a political, social, and military history
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.0403
 
Napoleonic naval armaments 1792-1815
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.8210941
 
Napoleon : a biographical companion
Tác giả: David Nicholls
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
 
Napoleon's conquest of Europe : the War of the Third Coalition
Tác giả: Frederick C Schneid
Xuất bản: Westport Conn: Praeger Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục