Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Weapons of mass destruction : an encyclopedia of worldwide policy, technology, and history
Tác giả: Eric Croddy, James J Wirtz
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Nuclear war survival skills
Tác giả: Cresson H Kearny
Xuất bản: Cave Junction OR: Oregon Institute of Science and Medicine, 1987
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34987
 
SIOP, the secret U.S. plan for nuclear war
Tác giả: Peter Pringle, William M Arkin
Xuất bản: New York: Norton, c1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.0217
 
The Fragile Balance of Terror Deterrence in the New Nuclear Age
Tác giả: Vipin Narang, Vipin Narang, Scott D Sagan, Scott D Sagan
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Nuclear Reactions How Nuclear-Armed States Behave
Tác giả: Mark S Bell
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The midlife crisis of the Nuclear Nonproliferation Treaty
Tác giả: Peter J Pella
Xuất bản: San Rafael California 40 Oak Drive San Rafael CA 94903 USA: Morgan Claypool Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  341.734
 
The wizards of Armageddon
Tác giả: Fred M Kaplan
Xuất bản: Stanford Calif: Stanford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.02
 
Darkness and dawn
Tác giả: Andre NortonAndre Norton, Andre Norton
Xuất bản: Riverdale NY: Baen Pub Enterprises, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.52
 
Alliances, Nuclear Weapons and Escalation : Managing Deterrence in the 21st Century
Tác giả: Stephan Frühling, Stephan Frühling, Andrew O'Neil, Andrew O'Neil
Xuất bản: Canberra: ANU Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  355.0217
 
The atomic bomb in Japanese cinema : critical essays
Tác giả: Matthew Edwards
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43658
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục