Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 212 kết quả
Power electronics
Tác giả: Daniel W Hart
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Electrical power systems : design and analysis
Tác giả: M E El-Hawary
Xuất bản: New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31
 
Power electronics handbook
Tác giả: F F Mazda
Xuất bản: Oxford England Boston: Newnes Butterworth, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Introduction to modern power electronics
Tác giả: Andrzej Trzynadlowski
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
The power electronics handbook [electronic resource]
Tác giả: Timothy L Skvarenina
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Power electronics : circuit analysis and design
Tác giả: Issa Batarseh, Ahmad Harb
Xuất bản: New York: Springer, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Power electronics and motor drive systems
Tác giả: Stefanos N Manias
Xuất bản: London: Elsevier, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Digital power electronics and applications
Tác giả: Fang Lin Luo, M H Rashid, Hong Ye
Xuất bản: London Boston: Elsevier Academic, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Market operations in electric power systems : Forecasting, scheduling, and risk management
Tác giả: M Shahidehpour, Zuyi Li, Hatim Yamin
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers WileyInterscience, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.79323
 
Power electronics handbook
Tác giả: M H Rashid
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục