Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 155 kết quả
Basic probability theory
Tác giả: Robert B Ash
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Probability for dummies
Tác giả: Deborah J Rumsey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Introduction to Probability Models
Tác giả: Sheldon M Ross
Xuất bản: : Academic Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Introduction to Probability
Tác giả: Charles M Grinstead
Xuất bản: : American Mathematical Society, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Foundations of Modern Probability
Tác giả: Olav Kallenberg
Xuất bản: : Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Recent advances in applied probability
Tác giả: R Baeza-Yates
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Probability Theory I
Tác giả: Michel Loeve
Xuất bản: : Springer, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Probability theory I
Tác giả: Loève M
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1977
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519
 
Probability
Tác giả: Shirëiìaev Al§bert Nikolaevich
Xuất bản: New York: Springer, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Probability
Tác giả: Shirëiìaev Al§bert Nikolaevich, RP Boas
Xuất bản: New York: SpringerVerlag, 1984
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục