Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Product assurance principles : integrating design assurance and quality assurance
Tác giả: Eugene R Carrubba, Eugene R Carrubba, Ronald D Gordon
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0042
 
S60 smartphone quality assurance : a guide for mobile engineers and developers
Tác giả: Saila Laitinen
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38456
 
Software quality assurance
Tác giả: Claude Y Laporte, Alain April
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Computer Society Inc, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.30287
 
Quality assurance and certification in ecotourism
Tác giả: Rosemary Black, Alice Crabtree
Xuất bản: Wallingford UK Cambridge MA: CABI, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.68
 
Food quality assurance : principles and practices
Tác giả: Inteaz Alli
Xuất bản: New York: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0685
 
Software testing and quality assurance : theory and practice
Tác giả: Kshirasagar Naik, Priyadarshi Tripathy
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
Software quality assurance : integrating testing, security, and audit
Tác giả: Abu Sayed Mahfuz
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.30287
 
Quality assurance for the analytical chemistry laboratory [electronic resource]
Tác giả: D B Hibbert
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542
 
Quality assurance for the food industry : a practical approach [electronic resource]
Tác giả: J Andres Vasconcellos
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Quality assurance and quality control in the analytical chemical laboratory : a practical approach
Tác giả: Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục