Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 100 kết quả
Rfid field guide : deploying radio frequency
Tác giả: Manish Bhuptani
Xuất bản: Indianapolis Ind: Prentice Hall Professional, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.787
 
RFID a guide to radio frequency identification
Tác giả: V Daniel Hunt, Albert Puglia, Mike Puglia
Xuất bản: New Jeresey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.514
 
RFID : a guide to radio frequency identification
Tác giả: V Daniel Hunt, Albert Puglia, Mike Puglia
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.514
 
RFID field guide : deploying radio frequency identification systems
Tác giả: Manish Bhuptani, Shahram Moradpour
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.787
 
Radio frequency circuit design
Tác giả: W Alan Davis, Krishna K Agarwal
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Radio frequency circuit design
Tác giả: W Alan Davis
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Radio frequency transistors : principles and practical applications
Tác giả: Norm Dye, Helge Granberg
Xuất bản: Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Radio-frequency electronics : circuits and applications
Tác giả: Jon B Hagen
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
Radio frequency integrated circuit design
Tác giả: John Rogers, Calvin Plett
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3845
 
Practical radio-frequency handbook
Tác giả: Ian Hickman, Ian Hickman
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục