Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
The new terrorism : fanaticism and the arms of mass destruction
Tác giả: Walter Laqueur
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
Terrorism and weapons of mass destruction : responding to the challenge
Tác giả: Ian Bellany
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.32537
 
Miniweapons of mass destruction : build implements of spitball warfare
Tác giả: John Austin
Xuất bản: Chicago: Chicago Review Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Weapons of mass destruction : an encyclopedia of worldwide policy, technology, and history
Tác giả: Eric Croddy, James J Wirtz
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Proliferation, threat and response
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: Office of the Secretary of Defense For sale by the US GPO Supt of Docs, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.174
 
Terrorism and WMDs : awareness and response
Tác giả: John Pichtel
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3253
 
One Hundred Years of Chemical Warfare: Research, Deployment, Consequences
Tác giả: Florian Schmaltz, Bretislav Friedrich, Dieter Hoffmann, Jürgen Renn, Martin Wolf
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Strategic challenges : America's global security agenda
Tác giả: Stephen J Flanagan, James A Schear
Xuất bản: Washington DC Dulles Va: National Defense University Press Institute for National Strategic Studies Potomac Books, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.033573
 
Hide and seek : the search for truth in Iraq
Tác giả: Charles Duelfer
Xuất bản: New York: Public Affairs, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.704431
 
Iraq confidential [electronic resource] : the untold story of the intelligence conspiracy to undermine the UN and overth...
Tác giả: Scott Ritter
Xuất bản: New York: Nation Books, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.7044
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục