Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
A Wiccan Bible : Exploring the Mysteries of the Craft from Birth to Summerland
Tác giả: AJ Drew
Xuất bản: : New Page BooksUS, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  299
 
The Witch's Handbook (D20 System) (Master Classes)
Tác giả: Steve Kenson
Xuất bản: : Green Ronin Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Witchcraft : a very short introduction
Tác giả: Malcolm Gaskill
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.43
 
A trial of witches : a seventeenth-century witchcraft prosecution
Tác giả: Gilbert Geis, Ivan Bunn
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  345.42288
 
Beyond the witch trials: Witchcraft and magic in Enlightenment Europe
Tác giả: Owen Davies, de Blécourt Willem
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  133.4
 
The encyclopedia of witches, witchcraft and wicca
Tác giả: Rosemary GuileyRosemary Guiley
Xuất bản: New York: Checkmark Books, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.4303
 
Historical dictionary of witchcraft
Tác giả: Michael David Bailey
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.43
 
Historical dictionary of witchcraft
Tác giả: Jonathan B Durrant, Michael David BaileyMichael David Bailey
Xuất bản: Lanham Md: Scarecrow Press, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  133.4303
 
The Malleus Maleficarum and the construction of witchcraft: Theology and popular belief
Tác giả: Hans Peter Broedel
Xuất bản: Manchester New York: Manchester University Press, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  133.4309024
 
Pentecostalism and witchcraft [electronic resource] : spiritual warfare in Africa and Melanesia
Tác giả: Ruy Llera Blanes, Michelle MacCarthy, Knut Mikjel Rio
Xuất bản: Cham Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  276.082
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục