Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
The world health report 2008 [electronic resource] : primary health care : now more than ever
Tác giả: W van Lerberghe
Xuất bản: Geneva Switzerland: World Health Organization, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
The Ashgate research companion to the globalization of health
Tác giả: Ted Schrecker
Xuất bản: Farnham Surrey Burlington VT: Ashgate Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.49
 
Global Health and Global Aging
Tác giả: Mary Robinson
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
The great escape : health, wealth, and the origins of inequality
Tác giả: Angus Deaton
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  339.2
 
Essential clinical global health
Tác giả: Brett D Nelson
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  102
 
The handbook of global health communication
Tác giả: Rafael Obregon, Silvio R Waisbord
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  2012 F-697
 
Health For All : The Journey of Universal Health Coverage
Tác giả: Alexander Medcalf, Sanjoy Bhattacharya, Margaret Jones, Hooman Momen, Monica Saavedra
Xuất bản: Hyderabad: Orient Blackswan, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Health and Development
Tác giả: Iris Borowy, Iris Borowy, Bernard Harris, Bernard Harris
Xuất bản: BerlinBoston: De Gruyter, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Public health, ethics, and equity
Tác giả: Sudhir Anand, Fabienne Peter, Amartya Sen
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Strategies for developing global health programs
Tác giả: Do kyun Kim, Gary L Kreps, Arvind Singhal
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WA 590
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục