Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
The Handbook of Corporate Debt Instruments
Tác giả: Frank J Fabozzi
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporated, 1998
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  332.632
 
Managing debt for dummies
Tác giả: John Ventura
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.024
 
Collateralized debt obligations : Structures and analysis
Tác giả: Douglas J Lucas, Frank J Fabozzi, Laurie S Goodman
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.632
 
Managing debt for dummies
Tác giả: John Ventura, Mary Reed
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.02402
 
Rhetoric in Debt
Tác giả: Kellie Sharp-Hoskins
Xuất bản: University Park Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Repair your credit and knock out your debt elektronisk ressurs
Tác giả: Jeff Michael
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.02402
 
Applications of Stochastic Optimal Control to Economics and Finance
Tác giả: Salvatore Federico, Salvatore Federico, Giorgio Ferrari, Giorgio Ferrari, Luca Regis, Luca Regis
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Developments in Collateralized Debt Obligations : New Products and Strategies
Tác giả: Douglas J Lucas
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6324
 
Debt : the first 5,000 years
Tác giả: David Graeber
Xuất bản: Brooklyn NY: Melville House, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
The political economy of trade finance : export credit agencies, the Paris Club and the IMF
Tác giả: Pamela Blackmon
Xuất bản: New York: Routledge, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.742
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục