Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 946 kết quả
Microbiology : a systems approach
Tác giả: Marjorie Kelly Cowan, Kathleen Park Talaro
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.9041
 
Microbiology demystified
Tác giả: Tom Betsy, James Edward Keogh
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Human microbiology elektronisk ressurs
Tác giả: Simon P Hardy
Xuất bản: New York: Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616
 
The desk encyclopedia of microbiology
Tác giả: Joshua Lederberg, Moselio Schaechter
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.03
 
Microbiology : a human perspective
Tác giả: Eugene W Nester
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.01
 
Essential microbiology
Tác giả: Stuart Hogg
Xuất bản: West Sussex Hoboken NJ: John Wiley and Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  579
 
Microbiology : principles and explorations
Tác giả: Jacquelyn G Black
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.01
 
Microbiology in action [electronic resource]
Tác giả: J Heritage, E G V Evans, R A Killington
Xuất bản: Cambridge UK New York NY USA: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Microbiology : an introduction
Tác giả: Gerard J Tortora, Christine L Case, Berdell R Funke
Xuất bản: Boston: Pearson, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Prescott's principles of microbiology
Tác giả: Joanne M Willey, Lansing M Prescott, Linda Sherwood, Christopher J Woolverton
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9041
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục