Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Contextual computing : models and applications
Tác giả: Robert Porzel
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Natural language annotation for machine learning [electronic resource]
Tác giả: J Pustejovsky, Amber Stubbs
Xuất bản: China Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Phân đoạn từ tiếng việt
Tác giả: Lê Minh Hiếu, Nguyễn Chí Hiếu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Parsing Beyond Context-Free Grammars [electronic resource]
Tác giả: Laura Kallmeyer
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Parsing techniques : a practical guide
Tác giả: Dick Grune
Xuất bản: New York NY: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
SmartKom [electronic resource] : foundations of multimodal dialogue systems
Tác giả: Wolfgang Wahlster
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Siri for dummies
Tác giả: Marc Saltzman
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Essential Speech and Language Technology for Dutch [electronic resource] : Results by the STEVIN-programme
Tác giả: Peter Spyns, Jan Odijk
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Strategic research agenda for multilingual Europe 2020
Tác giả: Georg Rehm, Hans Uszkoreit
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
Natural language understanding and cognitive robotics
Tác giả: Masao Yokota
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục