Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Native American Mythology A to Z [electronic resource]
Tác giả: Patricia Ann Lynch
Xuất bản: New York: Infobase Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.208997
 
The three boys and other Buddhist folktales from Tibet [electronic resource]
Tác giả: Yeshi Dorjee, John S Major
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20951
 
Sự tích và truyền thuyết dân gian
Tác giả: Hoàng Lê, Trần Việt Kính, Võ Văn Trực
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.209
 
Folktales from the Japanese countryside
Tác giả: Hiroko Fujita, Miki Sakurai, Fran Stallings, Harold Wright
Xuất bản: Westport Conn: Libraries Unlimited, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20952
 
The legend of Lord Eight Deer : an epic of ancient Mexico
Tác giả: John M D Pohl
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.208997
 
The magic drum and other favourite stories
Tác giả: Sudh�a M�urti
Xuất bản: New Delhi: Puffin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20954
 
Handbook of Native American mythology
Tác giả: Dawn E Bastian, Judy K Mitchell
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  398.208997
 
Gods and goddesses in Greek mythology
Tác giả: Michelle M Houle
Xuất bản: Berkeley Heights NJ: Enslow Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2093801
 
A companion to Greek mythology
Tác giả: Ken Dowden, Niall Livingstone
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20938
 
Die Folklore Südosteuropas
Tác giả: Walter Puchner
Xuất bản: Wien Köln Weimar: Böhlau, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  398.209496
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục