Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Ultrafast physical processes in semiconductors [electronic resource]
Tác giả: Kong Thon Tsen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Physics of semiconductor devices [elektronisk ressurs]
Tác giả: Jean-Pierre Colinge, C A Colinge
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Quantum processes in semiconductors
Tác giả: B K Ridley
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Radiative properties of semiconductors
Tác giả: N M Ravindra, Asahel Ba�nobre, Sita Rajyalaxmi Marthi
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Semiconductor physics and devices : basic principles
Tác giả: Donald A Neamen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Introductory semiconductor device physics
Tác giả: Greg Parker
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
An introduction to the physics and electrochemistry of semiconductors : fundamentals and applications
Tác giả: Maheshwar Sharon
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
1

Truy cập nhanh danh mục