Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Encyclopedia of the ancient Greek world
Tác giả: David Sacks, Lisa R Brody, Oswyn Murray
Xuất bản: New York: Facts On File, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The wisdom of Alexander the Great : enduring leadership lessons from the man who created an empire
Tác giả: Lance B Kurke
Xuất bản: New York: American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
A new history of the Peloponnesian War
Tác giả: Lawrence A Tritle
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The Greek and Persian Wars, 499-386 B.C
Tác giả: Philip De Souza
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The expedition of Cyrus [electronic resource]
Tác giả: Xenophon, Tim Rood, Robin Waterfield
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The Peloponnesian War
Tác giả: Thucydides, Martin Hammond, P J Rhodes
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
Athenian political oratory : 16 key speeches
Tác giả: David D Phillips
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The ancient Greeks for dummies
Tác giả: Stephen Batchelor
Xuất bản: England: John Wiley Sons Ltd, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
The Cambridge companion to the Age of Pericles
Tác giả: Loren J Samons
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
Archaic Eretria : a political and social history from the earliest times to 490 BC
Tác giả: Keith G Walker
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục