Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Encyclopedia of the history of psychological theories
Tác giả: R W Rieber
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
A history of modern psychology in context
Tác giả: Wade E Pickren, Alexandra Rutherford
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Nhập môn lịch sử tâm lý học
Tác giả: BR Hergenhahn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
An introduction to the history of psychology
Tác giả: B R Hergenhahn
Xuất bản: Australia Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Psychologists and their theories for students
Tác giả: Kristine M Krapp
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.922
 
The Cambridge companion to Vygotsky
Tác giả: James Wertsch, Michael Cole, Harr Daniels
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.92
 
Lecturas de historia de la psicología
Tác giả: Alejandra Ferrándiz Lloret, José Loredo Narciandi, E Lafuente
Xuất bản: Madrid: Universidad Nacional de Educacion a Distancia, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
The transformative mind : expanding Vygotsky's approach to development and education
Tác giả: Anna Stetsenko
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.92
 
History and theories of psychology : a critical perspective
Tác giả: Dai Jones, Jonathan Elcock
Xuất bản: London: Arnold, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Ruling minds : psychology in the British empire
Tác giả: Erik Linstrum
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9171241
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục