Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 638 kết quả
Power and market : government and the economy
Tác giả: Murray Newton Rothbard
Xuất bản: Kansas City Kan: Sheed Andrews and McMeel, 1977
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Asia future shock : business crisis and the opportunity in the coming years
Tác giả: Michael Backman
Xuất bản: Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.95
 
Understanding economic development : a global transition from poverty to prosperity?
Tác giả: Colin White
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Oecd Economic Surveys [electronic resource] : Russian Federation - Volume 2006 Issue 17
Tác giả: Oecd
Xuất bản: Washington Mitcham VIC Australia: Organization for Economic Cooperation Development Central Book Services New Zealand Distributor, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.947
 
Sự thay đổi trong cơ cấu của cải của các quốc gia : đo lường sự phát triển bền vững trong thiên niên kỷ mới
Tác giả:
Xuất bản: Washington: Ngân hàng Thế giới, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của khu vực dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Võ Hiếu Tấn Quang, Hà Nam Khánh Giao
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Học thuyết kinh tế cơ cấu mới : cơ sở để xem lại phát triển và chính sách
Tác giả: Justin Yifu Lin
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Tăng trưởng xanh cho mọi người : Con đường hướng tới Phát triển bền vững
Tác giả: Ngân hàng Thế giới
Xuất bản: Washington: Ngân hàng thế giới, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
The mystery of economic growth
Tác giả: Elhanan Helpman
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Environmentalism & the technologies of tomorrow : Shaping the next industrial revolution
Tác giả: Robert L Olson, David Rejeski
Xuất bản: Washington: Island Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.927
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục