Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 245 kết quả
Practical Extrapolation Methods [electronic resource] : Theory and Applications
Tác giả: Avram Sidi, P G Ciarlet, A Iserles, R V Kohn, M H Wright
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.42
 
Automata Theory with Modern Applications [electronic resource]
Tác giả: James A Anderson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.35
 
Fuzzy sets and fuzzy logic : theory and applications
Tác giả: George J Klir, Bo Yuan
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Introduction to fuzzy logic using MATLAB
Tác giả: S N Sivanandam, S N Deepa, S Sumathi
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3130285
 
Information security, coding theory and related combinatorics : information coding and combinatorics
Tác giả: Dea Crnković, Vladimir Tonchev
Xuất bản: Amsterdam Washington DC: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.6
 
Proof and Knowledge in Mathematics
Tác giả: Michael Detlefsen
Xuất bản: New York: Routledge, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Toán rời rạc cho kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Xuân Quỳnh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  511.1
 
Gödel, Escher, Bach
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: : Consejo Nacional De Ciencia, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Gödel, Escher, Bach. Un'eterna Ghirlanda Brillante. Una Fuga Metaforica Su Menti E Macchine Nello Spirito Di Lewis Carro...
Tác giả: Douglas R Hofstadter
Xuất bản: : Adelphi, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Graphs, Algorithms, and Optimization
Tác giả: Kocay William, Donald L Kreher
Xuất bản: : Chapman HallCRC, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục