Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 950 kết quả
Bioinorganic photochemistry [electronic resource]
Tác giả: Grazyna Stochel
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.435
 
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
Microbial megaplasmids
Tác giả: Ed Schwartz
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.87293
 
Spectroscopy for the biological sciences
Tác giả: Gordon G HammesGordon G Hammes
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
RT-PCR protocols
Tác giả: Joe O'Connell
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
Recent advances in polyphenol research
Tác giả: Fouad Daayf, Vincenzo Lattanzio
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
HPLC of peptides and proteins : methods and protocols
Tác giả: Marie-Isabe Aguilar
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Two-hybrid systems : methods and protocols
Tác giả: Paul N MacDonald
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Chemical Biology of the Tropics [electronic resource] : An Interdisciplinary Approach
Tác giả: Jorge M Vivanco, Tiffany Weir
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục