Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
Genomics protocols
Tác giả: Ramn Elaswarapu, Michae Starkey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86078
 
DNA methylation protocols
Tác giả: Ken I Mills, Bernie H Ramsahoye
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Understanding DNA [electronic resource] : the molecule & how it works
Tác giả: C R Calladine
Xuất bản: San Diego CA: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Gene Cloning and Manipulation [electronic resource]
Tác giả: Christopher Howe
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
A guide to QTL mapping with R/qtl [electronic resource]
Tác giả: Karl W Broman, Saunak Sen
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8633
 
E. coli gene expression protocols
Tác giả: Peter E Vaillancourt
Xuất bản: Totawa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.865
 
Diagnostic, prognostic, and therapeutic value of gene signatures
Tác giả: Stefano Iacobelli, Juan Iovanna, Antonio Russo
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.865
 
From biotechnology to genomes : the meaning of the double helix
Tác giả: Ph Goujon
Xuất bản: Singapore: World Scientific Publishing Co, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.8633
 
Data analysis and visualization in genomics and proteomics
Tác giả: Francisco Azuaje, Joaquí Dopazo
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
Algebraic statistics for computational biology
Tác giả: Lior Pachter, Bernd Sturmfels
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.86
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục