Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1898 kết quả (0.3299979 giây)
An Optical Grooming Switch for High-Speed Traffic Aggregation in Time, Space and Wavelength
Tác giả: Vorreau Philipp,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.3827
ISBN: 9783866445024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Telecommunication Networks - Trends and Developments
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 9781789857191
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Topics in Radar Signal Processing
Tác giả: Graham Weinberg,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.3848
ISBN: 9781789231205
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fast Measurement of Individual Head-Related Transfer Functions
Tác giả: Richter JanGerrit,
Thông tin xuất bản: BerlinGermany : Logos Verlag Berlin , 2019
Ký hiệu phân loại: 621.3828019
ISBN: 9783832549060
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advanced Radio Frequency Antennas for Modern Communication and Medical Systems
Tác giả: Sabban Albert,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2020
Ký hiệu phân loại: 621.384135
ISBN: 9781839683459
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovations in Ultra-Wideband Technologies
Tác giả: Sabban Albert,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.38485
ISBN: 9781839683367
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thin Films
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.38152
ISBN: 9781838819866
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Applications in Electronics Pervading Industry, Environment and Society : Sensing Systems and Pervasive Intelligence
Tác giả: Saponara Sergio,
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 9783036504780
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Optoelectronics
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.381045
ISBN: 9781839624001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nanowires : Recent Progress
Tác giả: Peng Xihong,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 9781839623912
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục