Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 58 kết quả
Encyclopedia of educational psychology
Tác giả: Kristin Rasmussen, Neil J Salkind
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.1503
 
Encyclopedia of terrorism
Tác giả: Harvey W Kushner
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.6
 
Encyclopedia of anthropology
Tác giả: H James Birx
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Encyclopedia of disability
Tác giả: Gary L Albrecht
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.4
 
Encyclopedia of world poverty
Tác giả: Mehmet Odekon
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.503
 
Encyclopedia of prisons & correctional facilities
Tác giả: Mary Bosworth
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  365
 
Encyclopedia of school psychology
Tác giả: Steven W Lee
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.15
 
Encyclopedia of interpersonal violence
Tác giả: Jeffrey L Edleson, Claire M Renzetti
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.603
 
Encyclopedia of career development
Tác giả: Gerard A Callanan, Jeffrey H Greenhaus
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331.70203
 
Encyclopedia of homelessness
Tác giả: David Levinson
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục