Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Who stole my customer? : winning strategies for creating and sustaining customer loyalty
Tác giả: Harvey Thompson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Even you can learn statistics : a guide for everyone who has ever been afraid of statistics
Tác giả: David M Levine, David Stephan
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Networking
Tác giả: Jeffrey S Beasley
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Chemistry : the central science
Tác giả: Theodore L Brown
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Linux for programmers and users
Tác giả: Graham Glass
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Fundamentals of engineering economics
Tác giả: Chan S Park
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Society : the basics
Tác giả: John J Macionis
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301
 
Digital design : with a introduction to the verilog hdl
Tác giả: M Morris Mano, Michael D Ciletti
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Financial accounting
Tác giả: Walter T Harrison, Charles T Horngren
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
A type primer
Tác giả: John Kane
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  686.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục