Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Functional foods : concept to product
Tác giả: Glenn R Gibson, Christine M Williams
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Food authenticity and traceability [electronic resource]
Tác giả: Michè Lees
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Building the ecological city
Tác giả: Rodney R White
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.1216
 
3-D textile reinforcements in composite materials
Tác giả: A Miravete
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.118
 
Wearable electronics and photonics
Tác giả: Xiaoming Tao
Xuất bản: Cambridge Boca Raton FL: Woodhead CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  677.02864
 
Nanolithography and patterning techniques in microelectronics
Tác giả: David G Bucknall
Xuất bản: Cambridge Boca Raton FL: Woodhead Pub CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Materials for energy conversion devices
Tác giả: C C Sorrell, Janusz Nowotny, Sunao Sugihara
Xuất bản: Cambridge Boca Raton FL: Woodhead Pub CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3124
 
Yoghurt : science and technology
Tác giả: A Y Tamime, R K Robinson
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Stability [electronic resource]
Tác giả: N E Shanmugam, C M Wang
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing Ltd, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17765
 
Food processing technology : principles and practice
Tác giả: P Fellows
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục